تکنیک های کاملا موثر توقف افکار منفی، نگرانی و ترس

همواره اﺧﺘﻼل ﺗﺮس و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه هستند ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺣﻤﻼت ﺗﺮس ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮس و دﺳﺖ ﭘﺎﭼﮕﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

در حالت های مختلف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ با نشانه های جسمانی ترس و نگرانی چکار کنید.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ شویداز ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دوری ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در زﯾﺮ ﺑﺎری از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻏﺮق ﺷوید و در ﻃﻮل روز ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐند. (حذف پارازیت های ذهنی مرور مداوم گذشته بی فایده)

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ،اﺿﻄﺮاب و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. پس رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ آﯾﻨﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﺷﻤﺎﺳﺖ.از اﻣﺘﺤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼً ﯾﮏ ﺑﺎر ﻟﺬت ﺑﺮده اﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( تکنیک موثر افزایش تمرکز، کاهش فراموشکاری و آرام سازی ذهن)

چگونه این تکنیک عمل می کند؟

ﯾﮏ روش ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻫﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪاﯾن اﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه، ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﺗﺤﺮیف ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن “اﯾﺴﺖ” دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ و واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿد. پس:

  • ﻫﺮ ﮔﺎه اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن آﻣﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان آﻫﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ایست
  • ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻮج ﻣﻨﻔﯽ وارد وﺟﻮدﺗﺎن ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪی
  • ﺗﻤﺮﯾﻦ ده روزه ﺑﺎ ﮐش

یک کش ساده تهیه کنید . آن را ﺑﻪ دور ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و هنگامی که اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ  از ﺳﻮی اندیشه هایتان و یا از طرف دیگران ارسال شدند آن را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻣﺤﮑﻢ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺷﻮک ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر  ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮی ﺳﻘﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺘﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺎن ﻫﺠﻮم آورده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ساده ﮐﻪآن را ﮐﺶ ﮐﺶ می نامیم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ. اﻣﺎ راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد دارد.( آیا شما هم سریع از تو خالی می کنید؟)

تکنیک تجسم

ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎن ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻧﻮرﺗﺮ ﻣﯽ شود.اگر نمی توانید تجسم کنید ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ آن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. می توانید فکر کنید نمی ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﻮاج را درون  ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ ﻗﺮار داده اﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دور دﺳﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ. ( یک تکنیک موثر برای آرام سازی ذهن در مقابل رفتار بد دیگران و فشارهای محیطی)

آﻧﺘﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ ﺑﺮای دور ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ کند که ۱۰ روز  روزه فکری بگیرید و در آن ۱۰ روز از هر گونه فکر ،  اﺣﺴﺎس،  کلمه ، فکر، ﭘﺮﺳﺶ و ﯾﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوری کنید.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ: ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﺮ ﻋﺎدت، ۲۱ روز زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

تکرار جملات جادویی

ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻼت ﺟﺎدوﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن به مشکلات ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ( مقایسه کردن ممنوع: آموزش تکنیک مقایسه کردن سالم و مثبت خود با دیگران)

از ﺳﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ:اﯾﺴﺖ، بعدی و کش کش استفاده کنید و از ﺧﻮد ﺳﺆاﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ، ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد.

ﭼﺮا  این ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎراﯾﯽ دارد؟

اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا این ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎراﯾﯽ دارد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. ﻗﻄﻊ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎ دﺳﺘﻮر “اﯾﺴﺖ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﺎدآوری و وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس و اﻓﮑﺎر وﺳﻮاﺳﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار و ﺗﮑﺮار در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﮑﺮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از زﻧﺠﯿﺮه اﻓﮑﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺮب و ﺗﮑﺮاری ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ وﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﻣﺜﺒﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻋﺎدت اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

تمرین

درجه سختی: بسیار آسان!

زمان مورد نیاز: ۱۵ دقیقه: چند بار در روز

دستورالعمل:

۱. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر ﺗﻨﺶ زا:

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر آزاردﻫﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

۲. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ

در ﮐﻨﺎر اﻓﮑﺎر ﺗﻨﺶ زای ﺧﻮد ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻨﺶ زای “ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻮاﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ،اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮت را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ، ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻣﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد” را ﺑﺎاین عبارت عوض کنید: ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ًﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮده ام و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ام.

ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آرام ﺳﺎزی ﮐﻪ اﻻن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺧﻮدم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮا از ﺣﻤﻼت ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﯽ روم و اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ را ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ. ( چه وقت خداوند بیش از هر زمان دیگری می خواهد به ما کمک بکند)

۳. تکرار و جایگزین کنید

ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻨﺶ زای ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ آن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﺪ “بایست،(متوقف شو)” . (اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را در ﺧﻠﻮت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.)

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﺳﺮزده ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺎن  خطور کرد دوباره  فریاد بزنید”بایست”.

ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ۲ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﺗﮑﺮار را ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﺶ زا ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۴. ملاحظات مهم

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﮑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل روز و ﭼﻨﺪﯾﻦ روز آن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ، اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻦ “ﺑﺎﯾﺴﺖ” ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی اﻓﮑﺎرﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮد، ﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﺨﺮاﺷﺎﻧﯿﺪ.

ﯾﮏ روش ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮار ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دور ﻣﭻ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺶ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ روش ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎرااﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ در آراﻣﺶ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺴﺖ دادﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺶ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

دم اول را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﺑﺎزدم را ﺑﺎ دو و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره از ﯾﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

منبع: زندگی برتر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + چهارده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.